جایی دیگر


جمعه - 1396/06/24-10:00


محل اجرا : تماشاخانه اشراق

اطلاعات نمایش
1
تغییر ساعت و روز نمایش :

محل اجرا :
تماشاخانه اشراق
آدرس :
بلوار هاشمیه، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲ - حوزه هنرینام کارگردان: سجاد صاحبی
مشخصات اعضای گروه :
آتنامهاجر؛ بازیگر
حامدصادقی ؛بازیگر
فروغ کرمانی ؛بازیگر
اعظم حصاری ؛بازیگر
شکوفه پیرانی ؛عوامل
هادی سکاکی ؛بازیگر
سیدجوادحسینی ؛بازیگردان
مجتبی توکلی ؛بازیگر
میترااسدی ؛بازیگر
سعیدفاضلی ؛بازیگر
عاطفه کاهانی ؛عوامل
احمدرضاقنادان ؛بازیگر
سیدکاظم حسینی ؛عوامل
حمیدپنجه باشی ؛عوامل