نمایش های در حال اجرا

موزیکال تئاتر پیانیستولوژی

19:00
سالن اصلی تئاتر شهر
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

بوف

19:00
پردیس تئاتر مستقل مشهد -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

گاليله

18:00
تماشاخانه بهار
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

نمایش موزیکال دیوان تئاترال

19:00
فرهنگسرای ترافیک
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

باغبان مرگ

19:00
تماشاخانه شمایل -
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

موزیکال وشاد پینوکیو

18:00
سالن رافت
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

پرواز کبک ها

18:00
تماشاخانه اشراق
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
مسابقه
تجربه ها
سایر
دوره های آموزشی
نمایش های گذشته