نمایش های در حال اجرا

خورشید بر نیزه

19:00
تئاتر شهر - سالن اصلی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

در بسته

18:00
تماشاخانه بهار
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید

خاک انتخاب (نمایش اپرت)

19:00
تئاتر شهر - سالن اصلی
تاریخ اجرا را انتخاب نمایید
مسابقه
تجربه ها
سایر
دوره های آموزشی
نمایش های گذشته